Red dot
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी बिभाग

नया बानेश्वर, काठमाडौं

नेपाल

COPOMIS सिष्टम सर्भरमा नया version को upgradation कार्य भईरहेको हुँदा केही दिनको लागी कोपोमीस सिस्टम नखुल्ने ( System Down for Maintenance Purpose) व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा जानकारी गराउँदछौँ ।


COPOMIS Unit: ०१४४६५२५१/ ०१४४६५२५२ /४४६५३६२/४४६११७७


Email: it@deoc.gov.np


Email: sahakaribivag@gmail.com

-सहकारी बिभाग