भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी बिभाग

नया बानेश्वर, काठमाडौं

नेपाल

नयाँ निवेदन
निर्देशन

कृपया तपाईंले दर्ता गर्न लाग्नु भएको सहकारीको नाम पहिलेनै दर्ता भैसकेको छ छैन जाँच गर्नुहोस ।

कृपया जुन जुन शीर्षकमा "*" राखिएको छ त्यो शीर्षक भर्नै पर्छ ।

इमेलबाटनै प्रमाणीकरण हुने भएकोले कृपया मान्य इमेल लेख्नुहोस् ।

दास्रो भेला प्रारम्भिक भेला भन्दा कम्तिमा १५ दिन पछीको हुनु पर्दछ ।